Προγράμματα ασφάλισης Αυτοκινήτου

Basic Saver

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επέκτασηαστικής ευθύνης σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας
 • Υλικές Ζημιές Οικογένειας
 • Θραύση τζαμιών (Προαιρετική)
 • Νομική Προστασία (Προαιρετική)

Plus Saver

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επέκτασηαστικής ευθύνης σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας
 • Υλικές Ζημιές Οικογένειας
 • Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Ζημιές από γεωλογικές διαταραχές
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή της αξίας του αυτοκινήτου κάθε μήνα
 • Θραύση τζαμιών
 • Οικονομική Ενίσχυση
 • Ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα (Προαιρετική)

Full Saver

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επέκταση αστικής ευθύνης σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας
 • Υλικές Ζημιές Οικογένειας
 • Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Ζημιές από γεωλογικές διαταραχές
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή της αξίας του αυτοκινήτου κάθε μήνα
 • Θραύση τζαμιών
 • Οικονομική Ενίσχυση
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα
 •  
 • Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
 • Αντικατάσταση κλειδιών
 • Ίδιες Ζημιές
 • Κάλυψη αερόσακου (Προαιρετική)
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
  • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενου, του κυρίου/κατόχου του οχήματος, καθώς και κάθε οδηγού, υπευθύνου ή προστηθέντα για την οδήγηση, (Ασφαλιζόμενα πρόσωπα) έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημιές ή βλάβες που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις: 

   1.τραυματισμού, θανατηφόρου τραυματισμού ή πρόκλησης σωματικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του οχήματος. Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά παθόντα για σωματικές βλάβες είναι €1.220.000

   2.υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα, Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά συμβάν για υλικές ζημιές είναι €1.220.000

   3.υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της Ασφάλισης. Το ανώτατο όριο κάλυψης ανά συμβάν για υλικές ζημιές είναι €1.220.000. Η παρεχόμενη κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει: 

   4.την Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ασφαλιζόμενου οχήματος έναντι τρίτων, σε περίπτωση κλοπής ή βίαιας αφαίρεσής του, 

   5.τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από την πρόκληση σωματικών βλαβών ή .....
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο όχημα από τη σύγκρουσή του εντός Ελλάδας με τρίτο όχημα που είναι ανασφάλιστο και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για το ατύχημα.
 • Επέκταση αστικής ευθύνης σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
  • Σε περίπτωση πραγματοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος επεκτείνεται και στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του «Ενιαίου Οικονομικού Χώρου».
 • Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε Ε.Ε. & Ε.Ο.Χ.
  • Σε περίπτωση πραγματοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές καλύψεις του οχήματος (καλύψεις που αφορούν ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα) και για ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
 • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος:

   1. στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στις νήσους Άνδρο, Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Λήµνο, Σάµο, Ρόδο, Κρήτη, Χίο, Λέσβο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα (Σαντορίνη), Σίφνο, Κύθηρα και Αίγινα,

   2. σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός Αλβανίας, για το οποίο (τροχαίο ατύχηµα) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ατυχήµατος ή ζηµιάς, παρέχεται µέσω της Εταιρίας Οδικής Βοήθειας «Union Road Assistance Oδική Βοήθεια Εταιρία Περιρισμένης Ευθύνης» (Τζαβέλα11, Αγ. Δημήτριος Αττικής, τηλ. +30  212 212 7999) η αποστολή  στον τόπο του ατυχήµατος συνεργάτη της,  ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τις εξής υπηρεσίες:

   1. Επιβεβαίωση του ατυχήµατος και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.

   2. Λήψη φωτογραφιών των εµπλεκοµένων οχηµάτων και του τόπου του ατυχήµατος.

   3. Επιτόπια συµπλήρωση της δήλωσης ατυχήµατος.

   4. Ρυµούλκηση – µεταφορά του  οχήµατοςµέχρι τον πλησιέστερο η καταλληλότερο συνεργείο για την επισκευή του ήστον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου, εντός του νομού που συνέβη το ατύχημα, σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

   ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος αυτό µεταφέρεται εντός των ορίων του νοµού ακινητοποίησης, καθώς επίσης και ότι στο εξωτερικό ή µεταφορά του οχήµατος γίνεται στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της χώρας που έχει ακινητοποιηθεί το όχηµα συνεπεία ατυχήµατος και όχι στον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλιζόµενου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι µε τη µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του ατυχήµατος στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου ολοκληρώνεται η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήµατος και παύει η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση.

   5. Φύλαξη του οχήµατος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου και μεταφορά του στο υποδειχθέν από τον ασφαλισμένο  συνεργείο, εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την φύλαξή του. Για το υπερβάλλον χρονικό διάστημα την υποχρέωση καταβολής φύλακτρων τη φέρει ο ασφαλισμένος

   Όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήµα) µέσω της προαναφερόµενης εταιρίας (Union Road Assistance) και των συνεργατών της. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλιζόµενο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσόν που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους. Σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και µόνο τότε, µπορεί να ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο η καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την πραγµατοποίησή τους από την Εταιρία, µε την αποστολή των σχετικών παραστατικών
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
  • Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος οδηγός για ατύχημα που θα συμβεί κατά την οδήγηση του ασφαλιζόμενου οχήματος και θα έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητά του με ανώτατο όριο τις €5.000.
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαϊάς
  • Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του ασφαλιζόμενου οχήματος, η οποία δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κυκλοφορία του. Το ανώτατο όριο της κάλυψης είναι €20.000.
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας
  • Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά (πτώχευση) την επαγγελματική του δραστηριότητα σε περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής της επόμενης οφειλής του Ασφαλιστηρίου όσον αφορά στη βασική κάλυψη, εφόσον αυτή συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που είναι άνεργος, με μέγιστη περίοδο κάλυψης, από την ημερομηνία της απόλυσης ή της αναγκαστικής διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και της μόνιμης διακοπής των εργασιών του (πτώχευση), ίση με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου.
 • Υλικές Ζημιές Οικογένειας
  • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος μεταξύ οχημάτων που οδηγούνται ή βρίσκονται στην κυριότητα προσώπων που ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της Ασφάλισης, η παρεχόμενη με την προηγούμενη παράγραφο κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (στο πλαίσιο που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα ειδικό όρο) και επί των υλικών ζημιών των αναίτιων οχημάτων, μέχρι του ποσού που αναγράφεται για την κάλυψη αυτή στον πίνακα καλύψεων.
  • Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €500 και ανώτατο όριο κάλυψης τις €3000
 • Θραύση τζαμιών (προαιρετικά)
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα τζάμια του ασφαλιζόμενου οχήματος και συγκεκριμένα στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και στα περιμετρικά κρύσταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασιακών ηλιοροφών, μετά από θραύση τους που οφείλεται σε τυχαίο συμβάν. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο εως €1.000. H κάλυψη δίνεται με απαλλαγή 25%. Δεν υπάρχει απαλλαγή σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στη Glassdrive, Carglass, ΦΙΛΗΣglass ή σε συμβεβλημένο συνεργείο.
 • Νομική Προστασία (Προαιρετικά)
  • Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο Ασφαλιζόμενος για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο ασφάλισης του οχήματος με την κάλυψη αυτή, με ανώτατο όριο τα €3.000.
 • Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά και έκρηξη.

   Ακόμη, καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται από πυρκαγιά ή/και έκρηξη που οφείλεται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες.
 • Ολική κλοπή
  • Καλύπτεται η κλοπή του ασφαλιζόμενου οχήματος ύστερα από ληστεία ή διάρρηξή του ή με τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνομα.

   Καλύπτονται επιπλέον και: 

   Οι ζημιές των κλεπτών στο όχημα:
   • όταν βρεθεί πριν την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης κλοπής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον παρόντα ειδικό όρο.
 • Μερική κλοπή
  • Καλύπτεται η κλοπή σταθερών εξαρτημάτων του ασφαλιζόμενου οχήματος που αποτελούν τμήμα ή πάγιο

   εξοπλισμό του, ύστερα από ληστεία ή διάρρηξή του ή με τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνομα.


   Επίσης καλύπτονται: 

   1. Η κλοπή μη σταθερών ή παρελκόμενων εξαρτημάτων (αξεσουάρ) του οχήματος (μέχρι 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του οχήματος).

   2. Η κλοπή εργοστασιακής κατασκευής σταθερών εξαρτημάτων ήχου και εικόνας του οχήματος (ra­dio/cd, τηλεοράσεις, tablets, gps κ.λπ) αθροιστικά και συνολικά μέχρι 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του οχήματος
  • Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €100
 • Ζημιές από γεωλογικές διαταραχές
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων που προκαλούνται από σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου. Η κάλυψη, εκτός από τον κλονισμό, περιλαμβάνει και ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη ή/και καθίζηση ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), εφόσον οφείλονται σε σεισμό ή έκρηξη ηφαιστείου. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €300.
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή της αξίας του αυτοκινήτου κάθε μήνα
  • Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος θα μειώνεται κατά ποσοστό 1% για κάθε μήνα παλαιότητάς του, προκειμένου να ακολουθεί, όσο είναι δυνατόν, την τρέχουσα εμπορική αξία του. Επομένως, σε κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης το ασφαλιζόμενο ποσό θα μειώνεται αναλόγως.
 • Θραύση τζαμιών
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στα τζάμια του ασφαλιζόμενου οχήματος και συγκεκριμένα στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και στα περιμετρικά κρύσταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασιακών ηλιοροφών, μετά από θραύση τους που οφείλεται σε τυχαίο συμβάν. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 10% της αξίας του αυτοκινήτου με ελάχιστο όριο €1.000 και ανώτατο €3.000. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή 25%. H κάλυψη δίνεται με απαλλαγή 25%. Δεν υπάρχει απαλλαγή σε περίπτωση που η επισκευή γίνει στη Glassdrive, Carglass, ΦΙΛΗΣglass ή σε συμβεβλημένο συνεργείο.
 • Οικονομική Ενίσχυση
  • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλιζόμενου οχήματος σαν αποτέλεσμα:

   1. Πυρκαγιάς, έκρηξης,
   2. πυρκαγιάς ή/και έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες,
   3. φυσικών φαινομένων (καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση),
   4. γεωλογικών διαταραχών (σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη),
   5. ιδίων ζημιών από τροχαίο ατύχημα υπαιτιότητας του ασφαλιζόμενου οδηγού, αν δεν είναι ασφαλισμένο για τους παραπάνω κινδύνους, θα καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο οικονομική ενίσχυση € 5.000 όταν το όχημα κατά τη στιγμή της ζημιάς έχει ηλικία ενός μήνα και μικρότερη. Η οικονομική ενίσχυση θα μειώνεται κατά ποσοστό 1% για κάθε επιπλέον μήνα ηλικίας του οχήματος.
 • Κάλυψη αερόσακου
   
  • Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά πό ατύχημα και συγκεκριμένα συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης, σε Α κίνδυνο μέχρι το ποσό των 800€. 
 • Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος  που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή min 500€ (ή το 3% της ασφαλιστικής κάλυψης).
 • Ζημιές από φυσικά φαινόμενα
  • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα λόγω θύελλας ή/και καταιγίδας ή/και πλημμύρας ή/και χιονόπτωσης ή/και χαλαζόπτωσης. Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη της χιονόπτωσης αφορά αποκλειστικά ζημιές που προκαλούνται από το βάρος του χιονιού. Στην κάλυψη της θύελλας συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση δέντρων ή/και στύλων από θύελλα. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή €300.
 • Αντικατάσταση κλειδιών
  • Καλύπτονται τα έξοδα ξεκλειδώματος του οχήματος, καθώς και τα έξοδα αντικατάστασης των κλειδιών του σε περίπτωση απώλειάς τους, με ανώτατο όριο το ποσό των 150€
 • Ίδιες Ζημιές
  • Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά από σύγκρουση με άλλο όχημα κατά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα. Aκόμη, καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο όχημα αποκλειστικά και μόνο από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνισή του, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσής του σε τρένα, επιβατικά πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο. Η κάλυψη δίνεται με απαλλαγή min 500€ (ή το 3% της ασφαλιστικής κάλυψης).
 • Κάλυψη αερόσακου (προαιρετικά)      
  •  Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά πό ατύχημα και συγκεκριμένα συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης, σε Α κίνδυνο μέχρι το ποσό των 800€.