Οδική βοήθεια

interamerican logo
interamerican logo
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN

Οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστεί πρόβλημα στο όχημά σας, είτε από βλάβη είτε από ατύχημα ή ακόμα και αν χάσετε τα κλειδιά σας ή πάθετε λάστιχο, καλέστε στο 1158 και η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN βρίσκεται άμεσα κοντά σας.

Με εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητα οχήματα, σας προσφέρει ταχύτατη επιτόπου εξυπηρέτηση για την αποκατάσταση της βλάβης ή τη ρυμούλκηση του οχήματός σας σε κατάλληλο συνεργείο.

Παράλληλα, αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων παραμονής σε ξενοδοχείο, τον επαναπατρισμό του οχήματος και την κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του ασφαλισμένου και των συνεπιβαινόντων.

Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήματος, αναλαμβάνει τις διαδικασίες καταγραφής του περιστατικού και της αναγγελίας ζημιάς από εξειδικευμένο υπάλληλο.

Οδική Βοήθεια PRIME

Στην περίπτωση που επιλέξετε την κάλυψη της οδικής βοήθειας, η Εταιρία Οδικής Βοήθειας «Europ Assistance S.A Greek Branch» (Πειραιώς 205, Ταύρος Αττικής, τηλέφωνο +30 212 212 7999), η οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας (για παροχή υπηρεσιών εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας) µε την επιχείρηση Οδικής Βοήθειας οχημάτων  «Union Road Assistance Oδική Βοήθεια Εταιρία Περιρισμένης Ευθύνης» (Τζαβέλα11, Αγ. Δημήτριος Αττικής, τηλ. +30  212 212 7999), 24ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, βοήθεια στα ασφαλισµένα πρόσωπα, τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος από τροχαίο ατύχηµα, µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός Αλβανίας.

Συγκεκριµένα η κάλυψη περιλαµβάνει την:

1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιµοποιηθούν βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο.

2. Αντικατάσταση χαλασµένου ελαστικού µε την υπάρχουσα ρεζέρβα του οχήµατος.

3. Επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού, (χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, άµµο και λοιπά) χρησιµοποιώντας ειδικό ανυψωτικό µηχάνηµα και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, ίδια ή τρίτων, µε ανώτατο οικονοµικό όριο € 300 εφόσον χρησιµοποιηθούν µέσα τρίτων. Αν κατά τη διάρκεια ανύψωσης, πρόσδεσης ή µεταφοράς του οχήµατος είναι αναπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζηµιών, προκειµένου να διεκπεραιωθεί η µεταφορά του λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών του ατυχήµατος, οι όποιες ζηµιές προκληθούν στο ασφαλιζόµενο όχηµα, βαρύνουν τον Ασφαλιζόµενο. 

4. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος θα µεταφέρεται το ασφαλιζόµενο όχηµα µέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του ασφαλισµένου, πάντα εντός της ελληνικής επικράτειας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και εφόσον το όχηµα δεν επισκευάζεται επιτόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του να αυτοκινείται ασφαλώς. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος στο εξωτερικό το όχηµα θα µεταφερθεί στο πλησιέστερο και καταλληλότερο τόπο επισκευής του εκτός αν η διάρκεια επισκευής του οχήµατος υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, οπότε και θα είναι δυνατή ή µεταφορά του στο µόνιµο τόπο κατοικίας του ασφαλισµένου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι µε τη µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του ατυχήµατος στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου ολοκληρώνεται η υπηρεσία Οδικής Βοήθειας και παύει η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση.

5. Φύλαξη του οχήµατος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου, για την περίοδο αναµονής µε ανώτατο χρονικό όριο τις τρείς ηµέρες και ανώτατο συνολικό κόστος φύλαξης € 112. 

6. Παραµονή των ασφαλισµένων σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ημερήσιο κόστος € 75 ανά διανυκτέρευση και συνολικό κόστος € 225 ανά περιστατικό, εφόσον η επισκευή του οχήματος, προκειµένου αυτό να µπορεί να κινηθεί ασφαλώς, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν και το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου και εφόσον ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει να επισκευάσει το όχηµα του σε συνεργείο επισκευής εντός του νοµού όπου ακινητοποιήθηκε το ασφαλιζόµενο όχηµα.

7. Τη µετακίνηση των ασφαλισµένων επιβατών του οχήµατος από το σηµείο της βλάβης ή του ατυχήµατος:

7.1 Στο σηµείο που επέλεξε ο ασφαλισµένος να µεταφερθεί το όχηµα του και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση της µετακίνησης αυτής είναι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων.

7.2 Στον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου, εφόσον έχει επιλέξει την επισκευή του οχήµατος στην περιοχή της βλάβης ή του ατυχήµατος και υπό την προϋπόθεση ότι η επισκευή του οχήµατος, προκειµένου αυτό να µπορεί να κινηθεί ασφαλώς, δεν µπορεί να γίνει ούτε µέσα στην επόµενη από την ακινητοποίησή του ηµέρα και ταυτόχρονα το σηµείο επισκευής του οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής του. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η συνέχιση του ταξιδιού των ασφαλισµένων προς τον τόπο προορισµού τους, εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον το κόστος συνέχισης του ταξιδιού δεν υπερβαίνει το κόστος επανόδου τους στον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου. Οι µετακινήσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν (µε επιλογή της Union Road Assistance) είτε µε µεταφορικό µέσο της Union Road Assistance, είτε µε δηµόσιο µέσο µεταφοράς τα έξοδα του οποίου θα αναλάβει η Union Road Assistance, είτε µε ενοικίαση οχήµατος αντίστοιχου κυβισµού µε το ασφαλιζόµενο, µε ανώτατο όριο τα 1.400 κυβικά εκατοστά, το οποίο θα διαθέσει η Union Road Assistance για διάστηµα µέχρι 72 ώρες και µε ανώτατο όριο το χρηµατικό ποσό των € 225, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των ασφαλισµένων που επέβαιναν στο όχηµα κατά τη στιγµή της ακινητοποίησης του ήταν τουλάχιστον τρεις (3).

8. Υπηρεσία βοήθειας µετά από κλοπή και συγκεκριµένα:

8.1 Τη µεταφορά τη οχήµατος στον τόπο συνήθους διαµονής ή σε συνεργείο επισκευής επιλογής του ασφαλισµένου σε περίπτωση εύρεσής του.

8.2 Τη φύλαξη του οχήµατος σε περίπτωση εύρεσής του και εφόσον το όχηµα δεν είναι δυνατό να παραδοθεί αυθηµερόν στο συνεργείο που θα επισκευαστεί (αν έχουν προκληθεί ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα συνεπεία της κλοπής και χρήζει επισκευής) µε ανώτατο όριο το χρηµατικό ποσόν των € 112. 

8.3 Την επάνοδο των ασφαλισµένων στον τόπο συνήθους διαµονής ή σε συνεργείο επιλογής τους ή τη συνέχιση του ταξιδιού προς τον τόπο προορισµού τους εντός της ελληνικής επικράτειας (εφόσον το κόστος για τη συνέχιση αυτή δεν υπερβαίνει το κόστος επανόδου στον τόπο συνήθους διαµονής), υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει καταγγελία της κλοπής στις αρµόδιες Αρχές και εφόσον το σηµείο κλοπής του οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου. 

9. Υπηρεσία απώλειας κλειδιών. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος κλειδώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο εσωτερικό του οχήµατος ή σε περίπτωση απώλειας κλειδιών θα παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια και συγκεκριµένα θα παρέχεται εναλλακτικά:

9.1 η αποστολή δεύτερου σετ κλειδιών, αν υπάρχουν, στον τόπο όπου βρίσκεται ο ασφαλισµένος ή

9.2 θα µεταφέρεται το όχηµα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής ή αντιπροσωπεία επιλογής του ασφαλισµένου εντός του νοµού ακινητοποίησης του ή

9.3 η µεταφορά του οχήµατος, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αφού ο ασφαλισµένος το επιλέξει, σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία στο Νοµό  όπου δηλώνεται στο ασφαλιστήριο ως τόπος συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου εντός ευλόγου χρόνου. Η µεταφορά του οχήµατος γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του ασφαλισµένου για τυχόν πρόκληση ζηµιάς κατά τη διαδικασία της µεταφοράς.

10. Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίµων και συγκεκριµένα τη µεταφορά του ασφαλιζόµενου οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίµων.

Όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήµα) µέσω της προαναφερόµενης εταιρίας (Union Road Assistance) και των συνεργατών της. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλιζόµενο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσόν που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους. Σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και µόνο τότε, µπορεί να ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο η καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν  από την πραγµατοποίηση τους από την Εταιρία, µε την αποστολή των σχετικών παραστατικών.